image description

יעודי ושימושי קרקע ו- GIS

יעודי קרקע

סקר יעודי קרקע מרכז נתונים תכנוניים בנושא יעודי קרקע, זכויות בניה והוראות תכנוניות למגרשים/חלקות במרחב התכנון. 

תוצרי סקר יעודי קרקע:

  • שכבת קומפילציה המציגה יעוד עדכני לכל מגרש/חלקה במרחב התכנון. שכבת הקומפילציה ניתנת לבניה הן בשיטה מרובת שכבות כך שכל תוכנית מיוצגת כשכבה עצמאית והן כשכבה אחת.
  • בסיס נתונים המרכז את כל המידע התכנוני לכל מגרש/חלקה, לרבות זכויות בניה ומאפשר הפקת דף מידע הכולל תוכניות בנין עיר, נתוני זכויות בניה, הוראות שונות לחלקה, התראות ועוד.
  • תוצרים אלו משפרים את השירות ומהווים תשתית לתיקי מידע להיתר, כלי עזר תכנוני כרקע להכנת תכניות בנין עיר חדשות, למערכות תכנוניות אחרות ולשכבות גאוגרפיות נוספות.
  • חברת בר טכנולוגיות מבצעת פרויקטים ביעודי קרקע בכל המערכות הקיימות בשוק ובהתאם לדרישת הלקוח.
צור קשר